Кандидат-пенсионерите със стаж в Гърция могат да попълнят СОЛВИТ формуляр онлайн

pensia-gurziaОтнася се за лицата, които са подали заявление за преценка право на пенсия от гръцка страна

Националният осигурителен институт уведомява  лицата, които са подали заявление за преценка на право на пенсия за придобит осигурителен стаж съгласно законодателствата на България и Гърция и все още очакват отговор от гръцката институция, че могат да поискат съдействие от българския СОЛВИТ център. За да получат нужното съдействие и информация е необходимо заинтересованото лице да попълни СОЛВИТ формуляр за подаване на жалба . Подписът под формуляра задължително трябва да е нанесен собственоръчно.Автор: Диляна Иванова

Попълненият формуляр се представя в съответното териториалното поделение на НОИ, в което е подадено заявлението за право на пенсия. Представянето може да стане по пощата или чрез изпращане на сканирано копие по имейл.

Формулярът може да намерите публикуван интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) в рубрика „За потребителя”, раздел „Формуляри”, както и на сайта на СОЛВИТ (www.solvit.government.bg).

Българският СОЛВИТ център си сътрудничи с Националния осигурителен институт с оглед защита правата и интересите на гражданите в областта на социалното осигуряване. Той е част от мрежата СОЛВИТ, чиято основна задача е решаване на презгранични проблеми, които са възникнали пред гражданите в резултат на неправилно прилагане на правилата за свободно движение в Европейския съюз от националните администрации на държавите-членки.
This entry was posted in България, Гърция and tagged , . Bookmark the permalink.

Коментар